skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Biology xóa Chủ đề: Medicine xóa Tác giả/ người sáng tác: Doumic, Marie xóa Tác giả/ người sáng tác: Charles, Frederique xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Efficient Kinetic Model for Assemblies of Amyloid Fibrils and Its Application to Polyglutamine Aggregation (Kinetic Model for Amyloid Fibril Assemblies)

Prigent, Stéphanie ; Ballesta, Annabelle ; Charles, Frédérique ; Lenuzza, Natacha ; Gabriel, Pierre ; Tine, Léon Matar ; Rezaei, Human ; Doumic, Marie; Nagai, Yoshitaka (Editor)

2012, Vol.7(11), p.e43273 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043273

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Charles, Frédérique
  2. Rezaei, H
  3. Doumic, Marie
  4. Prigent, S
  5. Lenuzza, N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...