skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Chang, Tsang-Jung xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transport mechanisms of coarse, fine, and very fine particulate matter in urban street canopies with different building layouts.(TECHNICAL PAPER)(Report)

Chang, Tsang - Jung ; Kao, Hong - Ming ; Wu, Yu - Ting ; Huang, Wei - Hua

Journal of the Air & Waste Management Association, Feb, 2009, Vol.59(2), p.196(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-2247

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical study of the effect of ventilation pattern on coarse, fine, and very fine particulate matter removal in partitioned indoor environment.(TECHNICAL PAPER)

Chang, Tsang - Jung ; Kao, Hong - Ming ; Hsieh, Yi - Fang

Journal of the Air & Waste Management Association, Feb, 2007, Vol.57(2), p.179(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-2247

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chang, T.-J.
  2. Chang, Tj
  3. Kao, Hong-Ming
  4. Kao, Hong - Ming
  5. Chang, Tsang-Jung

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...