skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Visual Communication And Image Representation xóa Tác giả/ người sáng tác: Chang, Pao-Chi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational complexity allocation and control for inter-coding of high efficiency video coding with fast coding unit split decision

Fang, Jiunn-Tsair ; Chen, Zong-Yi ; Lai, Chang-Rui ; Chang, Pao-Chi

Journal of Visual Communication and Image Representation, October 2016, Vol.40, pp.34-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2016.06.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rough mode cost–based fast intra coding for high-efficiency video coding

Chen, Zong-Yi ; Chang, Pao-Chi

Journal of Visual Communication and Image Representation, February 2017, Vol.43, pp.77-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2016.12.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Content-based image retrieval using H.264 intra coding features

Wang, Ren-Jie ; Yang, Ya-Ting ; Chang, Pao-Chi

Journal of Visual Communication and Image Representation, July 2014, Vol.25(5), pp.963-969 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2014.02.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Error prevention and concealment for scalable video coding with dual-priority transmission

Wang, Jong-Tzy ; Chang, Pao-Chi

Journal of Visual Communication and Image Representation, 2003, Vol.14(4), pp.458-473 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/S1047-3203(03)00040-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chang, P.-C.
  2. Chang, Pao-Chi
  3. Chang, PC
  4. Chen, Zy
  5. Chen, Z.-Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...