skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: L - Education. xóa Tác giả/ người sáng tác: Chang, Maiga xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Edutainment Technologies. Educational Games and Virtual Reality/Augmented Reality Applications: 6th International Conference on E-learning and Games, Edutainment 2011, Taipei, Taiwan, September 2011. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Edutainment Technologies. Educational Games and Virtual Reality/Augmented Reality Applications: 6th International Conference on E-learning and Games, Edutainment 2011, Taipei, Taiwan, September 2011. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Mueller, Wolfgang;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Chang, Maiga (Editor) ; Hwang, Wu-Yuin (Editor) ; Chen, Ming-Puu (Editor) ; Müller, Wolfgang (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642234552 ; ISBN: 3642234550 ; E-ISBN: 9783642234569 ; E-ISBN: 3642234569 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23456-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Transactions on Edutainment VIII
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions on Edutainment VIII

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Cheok, Adrian David ;Muller, Wolfgang;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Pan, Zhigeng (Editor) ; Cheok, Adrian David (Editor) ; Müller, Wolfgang (Editor) ; Chang, Maiga (Editor) ; Zhang, Mingmin (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642314384 ; ISBN: 3642314384 ; E-ISBN: 9783642314391 ; E-ISBN: 3642314392 ; DOI: 10.1007/978-3-642-31439-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Transactions on Edutainment VII
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions on Edutainment VII

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Chang, Maiga ;Zhang, Mingmin;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Pan, Zhigeng (Editor) ; Cheok, Adrian David (Editor) ; Müller, Wolfgang (Editor) ; Chang, Maiga (Editor) ; Zhang, Mingmin (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642290497 ; ISBN: 3642290493 ; E-ISBN: 9783642290503 ; E-ISBN: 3642290507 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29050-3

Toàn văn sẵn có

4
Learning by Playing. Game-based Education System Design and Development: 4th International Conference on E-Learning and Games, Edutainment 2009, Banff, Canada, August 9-11, 2009. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning by Playing. Game-based Education System Design and Development: 4th International Conference on E-Learning and Games, Edutainment 2009, Banff, Canada, August 9-11, 2009. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Hirose, Michitaka ;Hirose, Michitaka;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Chang, Maiga (Editor) ; Kuo, Rita (Editor) ; Kinshuk (Editor) ; Chen, Gwo-Dong (Editor) ; Hirose, Michitaka (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642033636 ; ISBN: 3642033636 ; E-ISBN: 9783642033643 ; E-ISBN: 3642033644 ; DOI: 10.1007/978-3-642-03364-3

Toàn văn sẵn có

5
Transactions on Edutainment III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions on Edutainment III

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Chang, Maiga;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Pan, Zhigeng (Editor) ; Cheok, Adrian David (Editor) ; Müller, Wolfgang (Editor) ; Chang, Maiga (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642112447 ; ISBN: 3642112447 ; E-ISBN: 9783642112454 ; E-ISBN: 3642112455 ; DOI: 10.1007/978-3-642-11245-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...