skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Năm xuất bản: 2004đến2008 xóa Tác giả/ người sáng tác: Chang, Jen-Shih xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a non-destructive neutron radiography technique to measure the three-dimensional soot deposition profiles in diesel engine exhaust systems

Ismail, Basel ; Ewing, Daniel ; Chang, Jen-Shih ; S. Cotton, James

Journal of Aerosol Science, 2004, Vol.35(10), pp.1275-1288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8502 ; DOI: 10.1016/j.jaerosci.2004.04.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chang, J.-S.
  2. Ismail, Basel
  3. Cotton, Js
  4. S. Cotton, James
  5. Chang, Js

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...