skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Chaney, D. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. Parental Influence on the Occupational Choice of Young Adults in Hong Kong, and Comparisons with the United States, the Phillipines and Japan

Podmore, David ; Chaney, David

International Journal of Comparative Sociology, 1973, Vol.14(1-2), pp.104-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; E-ISSN: 1745-2554 ; DOI: 10.1163/156854273X00162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosmopolitan Art and Cultural Citizenship

Chaney, David

Theory, Culture & Society, April 2002, Vol.19(1-2), pp.157-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-2764 ; E-ISSN: 1460-3616 ; DOI: 10.1177/026327640201900108

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chaney, David
  2. Chaney, D.
  3. Chaney, D.C.
  4. Podmore, David
  5. Podmore, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...