skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Cơ sở dữ liệu: ACM Digital Library xóa Tác giả/ người sáng tác: Chandra, Jagdish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information systems frontiers

Chandra, Jagdish ; March, Salvatore ; Mukherjee, Satyen ; Pape, Will ; Ramesh, R ; Rao, H ; Waddoups, Ray

Communications of the ACM, 01 January 2000, Vol.43(1), pp.71-79 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/323830.323847

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chandra, Jagdish
  2. March, Salvatore
  3. Chandra, J
  4. Rao, H.R
  5. Waddoups, Ray O.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...