skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of Ame xóa Chủ đề: Rna xóa Tác giả/ người sáng tác: Chan, Chio Mui xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular basis of bacterial protein Hen1 activating the ligase activity of bacterial protein Pnkp for RNA repair.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Wang, Pei ; Chan, Chio Mui ; Christensen, David ; Zhang, Can ; Selvadurai, Kiruthika ; Huang, Raven H.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, August 14, 2012, Vol.109(33), p.13248(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and biochemical insights into 2'-O-methylation at the 3'-terminal nucleotide of RNA by Hen1.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Chan, Chio Mui ; Zhou, Chun ; Brunzelle, Joseph S. ; Huang, Raven H.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Oct 20, 2009, Vol.106(42), p.17699(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Huang , Raven H.
  2. Chan, Chio Mui
  3. Chan, CM
  4. Raven H. Huang
  5. Huang, Raven H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...