skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Chakrabarti, Amaresh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification and application of requirements and their impact on the design process: a protocol study

Chakrabarti, Amaresh ; Morgenstern, Stefan ; Knaab, Helge

Research in Engineering Design, 2004, Vol.15(1), pp.22-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0934-9839 ; E-ISSN: 1435-6066 ; DOI: 10.1007/s00163-003-0033-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Morgenstern, Stefan
  2. Morgenstern, S.
  3. Chakrabarti, Amaresh
  4. Chakrabarti, A.
  5. Knaab, H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...