skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Project MUSE xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa Tác giả/ người sáng tác: Ch'Ien, Evelyn Nien-Ming xóa Nhan đề tạp chí: New Centennial Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intimate Decisions: Racial Profiling after September 11 and in the Case of Wen Ho Lee

Ch'Ien, Evelyn Nien-Ming

CR: The New Centennial Review, 2006, Vol.6(2), pp.215-244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-687x ; E-ISSN: 1539-6630

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ch'Ien, Evelyn Nien-Ming

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...