skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Cetinkaya, Levent xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Educational Technology Tool That Developed in the Natural Flow of Life among Students: WhatsApp

Cetinkaya, Levent

International journal of progressive education, 2017, Vol.13(2), p.29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1554-5210 ; E-ISSN: 1554-5210

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of WhatsApp Use on Success in Education Process

Cetinkaya, Levent

International Review of Research in Open and Distributed Learning, November 2017, Vol.18(7), p.59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1492-3831 ; E-ISSN: 1492-3831

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Students' Success in English Vocabulary Acquisition through Multimedia Annotations Sent via WhatsApp

Cetinkaya, Levent ; Sutcu, Selim Soner

The Turkish online journal of distance education TOJDE, October 2019, Vol.20(4), p.85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302-6488 ; E-ISSN: 1302-6488

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cetinkaya, Levent
  2. Cetinkaya, L
  3. Sutcu, Selim Soner

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...