skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Cerny, Tomas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aspect-driven, data-reflective and context-aware user interfaces design

Cerny, Tomas ; Cemus, Karel ; Donahoo, Michael ; Song, Eunjee

ACM SIGAPP Applied Computing Review, 01 December 2013, Vol.13(4), pp.53-66 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1931-0161 ; DOI: 10.1145/2577554.2577561

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards effective adaptive user interfaces design

Cerny, Tomas ; Donahoo, Michael ; Song, Eunjee

Proceedings of the 2013 Research in Adaptive and Convergent Systems, 01 October 2013, pp.373-380

ISBN: 9781450323482 ; ISBN: 1450323480 ; DOI: 10.1145/2513228.2513278

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Separation of concerns for distributed cross-platform context-aware user interfaces

Cemus, Karel ; Klimes, Filip ; Kratochvil, Ondrej ; Cerny, Tomas

Cluster Computing, 2017, Vol.20(3), pp.2355-2362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1386-7857 ; E-ISSN: 1573-7543 ; DOI: 10.1007/s10586-017-0794-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On energy impact of web user interface approaches

Cerny, Tomas ; Donahoo, Michael

Cluster Computing, 2016, Vol.19(4), pp.1853-1863 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1386-7857 ; E-ISSN: 1573-7543 ; DOI: 10.1007/s10586-016-0665-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

On web services UI in user interface generation in standalone applications

Tomasek, Martin ; Cerny, Tomas

Proceedings of the 2015 Conference on research in adaptive and convergent systems, 09 October 2015, pp.363-368

ISBN: 9781450337380 ; ISBN: 1450337384 ; DOI: 10.1145/2811411.2811537

Toàn văn không sẵn có

6
Automated User Interface Generation Involving Field Classification
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated User Interface Generation Involving Field Classification

Tomasek, Matrtin ; Cerny, Tomas

Software Networking, 2017, Vol.2017(1), pp.53-78

ISSN: 2445-9739 ; DOI: http://dx.doi.org/10.13052/jsn2445-9739.2017.004

Toàn văn không sẵn có

7
On distributed concern delivery in user interface design
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On distributed concern delivery in user interface design

Cerny, Tomas ; Macik, Miroslav ; Donahoo, Michael ; Janousek, Jan

Computer Science and Information Systems, 2015, Vol.12(2), pp.655-681

ISSN: 1820-0214 ; E-ISSN: 2406-1018 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2298/CSIS141202021C

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

UML-based enhanced rich form generation

Cerny, Tomas ; Song, Eunjee

Proceedings of the 2011 ACM Symposium on research in applied computation, 02 November 2011, pp.192-199

ISBN: 9781450310871 ; ISBN: 1450310877 ; DOI: 10.1145/2103380.2103420

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated Business Rules Transformation into a Persistence Layer

Cemus, Karel ; Cerny, Tomas ; Donahoo, Michael J.

Procedia Computer Science, 2015, Vol.62, pp.312-318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2015.08.391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-sensitive, cross-platform user interface generation.(Report)

Macik, Miroslav ; Cerny, Tomas ; Slavik, Pavel

Journal on Multimodal User Interfaces, June, 2014, Vol.8(2), p.217(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On separation of platform-independent particles in user interfaces

Cerny, Tomas ; Donahoo, Michael

Cluster Computing, 2015, Vol.18(3), pp.1215-1228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1386-7857 ; E-ISSN: 1573-7543 ; DOI: 10.1007/s10586-015-0471-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disambiguation and Comparison of SOA, Microservices and Self-Contained Systems

Cerny, Tomas ; Donahoo, Michael ; Pechanec, Jiri

Proceedings of the International Conference on research in adaptive and convergent systems, 20 September 2017, pp.228-235

ISBN: 9781450350273 ; ISBN: 1450350275 ; DOI: 10.1145/3129676.3129682

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contextual understanding of microservice architecture: current and future directions

Cerny, Tomas ; Donahoo, Michael ; Trnka, Michal

ACM SIGAPP Applied Computing Review, 29 January 2018, Vol.17(4), pp.29-45 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1931-0161 ; DOI: 10.1145/3183628.3183631

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Shared Security through Distributed Separation of Concerns

Cerny, Tomas ; Trnka, Michal ; Donahoo, Michael

Proceedings of the International Conference on research in adaptive and convergent systems, 11 October 2016, pp.169-172

ISBN: 9781450344555 ; ISBN: 1450344550 ; DOI: 10.1145/2987386.2987394

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-aware Role-based Access Control Using Security Levels

Trnka, Michal ; Cerny, Tomas

Proceedings of the 2015 Conference on research in adaptive and convergent systems, 09 October 2015, pp.280-284

ISBN: 9781450337380 ; ISBN: 1450337384 ; DOI: 10.1145/2811411.2811498

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Second Screen Engagement of Event Spectators

Cerny, Tomas ; Donahoo, Michael; Nakanishi, Hideyuki (editor)

Advances in Human - Computer Interaction, 2018, Vol.2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-5893 ; ISSN: 16875893 ; E-ISSN: 1687-5907 ; E-ISSN: 16875907 ; DOI: 10.1155/2018/3845123

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enterprise information systems: comparison of aspect-driven and MVC-like Approaches

Cemus, Karel ; Cerny, Tomas ; Matl, Lubos ; Donahoo, Michael

Proceedings of the 2015 Conference on research in adaptive and convergent systems, 09 October 2015, pp.330-336

ISBN: 9781450337380 ; ISBN: 1450337384 ; DOI: 10.1145/2811411.2811477

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective manycast messaging for Kademlia network

Matl, Lubos ; Cerny, Tomas ; Donahoo, Michael

Proceedings of the 30th Annual ACM Symposium on applied computing, 13 April 2015, pp.646-652

ISBN: 9781450331968 ; ISBN: 1450331963 ; DOI: 10.1145/2695664.2695903

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aspect-oriented challenges in system integration with microservices, SOA and IoT

Cerny, Tomas

Enterprise Information Systems, 21 April 2019, Vol.13(4), p.467-489 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-7575 ; E-ISSN: 1751-7583 ; DOI: 10.1080/17517575.2018.1462406

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (1)
 2. 2013đến2013  (2)
 3. 2014đến2014  (1)
 4. 2015đến2016  (9)
 5. Sau 2016  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cerny, Tomas
 2. Cerny, T
 3. Donahoo, Michael
 4. Donahoo, M.J.
 5. Donahoo, Michael J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...