skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Cena, Federica xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study on User Preferential Choices about Rating Scales

Cena, Federica ; Vernero, Fabiana

International Journal of Technology and Human Interaction (IJTHI), 2015, Vol.11(1), pp.33-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1548-3908 ; DOI: 10.4018/ijthi.2015010103

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How scales influence user rating behaviour in recommender systems

Cena, Federica ; Gena, Cristina ; Grillo, Pierluigi ; Kuflik, Tsvi ; Vernero, Fabiana ; Wecker, Alan J

Behaviour & Information Technology, 03 October 2017, Vol.36(10), pp.985-1004 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0144-929X ; E-ISSN: 1362-3001 ; DOI: 10.1080/0144929X.2017.1322145

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should I Stay or Should I Go? Improving Event Recommendation in the Social Web

Cena, Federica ; Likavec, Silvia ; Lombardi, Ilaria ; Picardi, Claudia

Interacting with Computers, 2016, Vol. 28(1), pp.55-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iwu029

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing a personal informatics system for users without experience in self-tracking: a case study

Rapp, Amon ; Marcengo, Alessandro ; Buriano, Luca ; Ruffo, Giancarlo ; Lai, Mirko ; Cena, Federica

Behaviour & Information Technology, 03 April 2018, Vol.37(4), pp.335-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0144-929X ; E-ISSN: 1362-3001 ; DOI: 10.1080/0144929X.2018.1436592

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cena, F
  2. Cena, Federica
  3. Vernero, Fabiana
  4. Vernero, F.
  5. Rapp, Amon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...