skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1989đến1998 xóa Tác giả/ người sáng tác: Cedergren, R xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A correlation between N2-dimethylguanosine presence and alternate tRNA conformers

Steinberg, S ; Cedergren, R

RNA (New York, N.Y.), November 1995, Vol.1(9), pp.886-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-8382 ; PMID: 8548653 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The combination of symbolic and numerical computation for three-dimensional modeling of RNA

Major, F ; Turcotte, M ; Gautheret, D ; Lapalme, G ; Fillion, E ; Cedergren, R

Science (New York, N.Y.), 13 September 1991, Vol.253(5025), pp.1255-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 1716375 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling active RNA structures using the intersection of conformational space: application to the lead-activated ribozyme

Lemieux, S ; Chartrand, P ; Cedergren, R ; Major, F

RNA (New York, N.Y.), July 1998, Vol.4(7), pp.739-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-8382 ; PMID: 9671048 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The secondary structure of eukaryotic selenocysteine tRNA: 7/5 versus 9/4

Steinberg, S V ; Ioudovitch, A ; Cedergren, R

RNA (New York, N.Y.), March 1998, Vol.4(3), pp.241-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-8382 ; PMID: 9510326 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting RNA structures: the model of the RNA element binding Rev meets the NMR structure

Leclerc, F ; Srinivasan, J ; Cedergren, R

Folding & design, 1997, Vol.2(2), pp.141-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-0278 ; PMID: 9135987 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A docking and modelling strategy for peptide-RNA complexes: applications to BIV Tat-TAR and HIV Rev-RBE

Srinivasan, J ; Leclerc, F ; Xu, W ; Ellington, A D ; Cedergren, R

Folding & design, 1996, Vol.1(6), pp.463-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-0278 ; PMID: 9080192 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cedergren, Robert
  2. Cedergren, R.
  3. Major, F
  4. Srinivasan, Jayashree
  5. Leclerc, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...