skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Ngôn ngữ: German xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Geology xóa Tác giả/ người sáng tác: Cavanagh, Jo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Umweltgeologisches Modell zur Vorhersage potentieller Umweltauswirkungen orogener Goldlagerstätten ; Un modelo geoambiental para depósitos orogénicos de oro para predecir potenciales efectos ambientales ; 造山带型金矿地质环境模型的潜在环境影响预测
A Geoenvironmental Model for Orogenic Gold Deposits to Predict Potential Environmental Effects

Craw, Dave ; Cavanagh, Jo ; Druzbicka, Joanna ; Harding, Jon ; Kerr, Gemma ; Pope, James ; Trumm, Dave

Mine Water and the Environment, 2015, Vol.34(4), pp.388-403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-015-0358-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Trumm, Dave
  2. Cavanagh, Jo
  3. Cavanagh, J
  4. Trumm, D
  5. Druzbicka, Joanna

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...