skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Ngôn ngữ: French xóa Nhan đề tạp chí: L'Espace politique xóa Tác giả/ người sáng tác: Cattaruzza, Amaël xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les référendums d'autodétermination: démocratisation ou balkanisation du monde ?

Cattaruzza, Amaël

L’Espace Politique, 22 December 2007 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1958-5500 ; DOI: 10.4000/espacepolitique.914

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les voisinages de l’UE sont-ils les périphéries de l’UE ?La régionalisation économique : l’intégration par le commerce

Richard, Yann ; Cattaruzza, Amaël ; Bordes, Claire ; Darbot-Trupiano, Stéphanie

L’Espace Politique, 03 August 2007 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1958-5500 ; DOI: 10.4000/espacepolitique.989

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ni voisins, ni membres. La «périphérisation» des Balkans occidentaux via le processus d’adhésion à l’UE

Chaveneau, Emmanuelle ; Cattaruzza, Amaël

L’Espace Politique, 03 August 2007 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1958-5500 ; DOI: 10.4000/espacepolitique.619

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cattaruzza, Amaël
  2. Amaël Cattaruzza
  3. Yann Richard
  4. Stéphanie Darbot-Trupiano
  5. Richard, Yann

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...