skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Project MUSE xóa Năm xuất bản: 2010đến2011 xóa Tác giả/ người sáng tác: Cathcart, Adam xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between Ally and Partner: Korea-China Relations and the United States (review)

Cathcart, Adam

Korean Studies, 2010, Vol.34, pp.153-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0145-840X ; E-ISSN: 1529-1529

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Ethnic Identity in the Sino-Korean Border Region of Yanbian, 1945–1950

Cathcart, Adam

Korean Studies, 2010, Vol.34, pp.25-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0145-840X ; E-ISSN: 1529-1529

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cathcart, Adam

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...