skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Requirements Engineering xóa Tác giả/ người sáng tác: Castro, Jaelson xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applications of ontologies in requirements engineering: a systematic review of the literature

Dermeval, Diego ; Vilela, Jéssyka ; Bittencourt, Ig ; Castro, Jaelson ; Isotani, Seiji ; Brito, Patrick ; Silva, Alan

Requirements Engineering, 2016, Vol.21(4), pp.405-437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-015-0222-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vilela, Jessyka
  2. Isotani, Seiji
  3. Dermeval, Diego
  4. Bittencourt, Ig
  5. Bittencourt, Ig Ibert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...