skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Tác giả/ người sáng tác: Castellino, Joshua xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcending sectarianism through minority rights in Iraq

Castellino, Joshua

International Journal of Contemporary Iraqi Studies, February 2012, Vol.5(3), pp.387-407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-2867

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in the Middle East

Sajoo, Amyn B.

Ethics & Global Politics, 01 January 2014, Vol.7(1), p.41-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1654-4951 ; E-ISSN: 1654-6369 ; DOI: 10.3402/egp.v7.23351

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Protection of Minorities and Indigenous Peoples in International Law: A Comparative Temporal Analysis

Castellino, Joshua

International Journal on Minority and Group Rights, 2010, Vol.17(3), pp.393-422 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181110X512142

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No Room at the International Table: The Importance of Designing Effective Litmus Tests for Minority Protection at Home

Castellino, Joshua

Human Rights Quarterly, 2013, Vol.35(1), pp.201-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392 ; E-ISSN: 1085-794X

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The title to Dokdo/Takeshima: addressing the legacy of World War II territorial settlements/findings the right settlement of dispute mechanism.(Special Issue: Self-Determination, Resources and Borders)

Castellino, Joshua ; Dominguez Redondo, Elivira

International Journal on Minority and Group Rights, 2015, Vol.22(4), pp.550-577 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The Title to Dokdo/Takeshima: Addressing the Legacy of World War ii Territorial Settlements/Finding the Right Settlement of Dispute Mechanism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Title to Dokdo/Takeshima: Addressing the Legacy of World War ii Territorial Settlements/Finding the Right Settlement of Dispute Mechanism

Castellino, Joshua ; Redondo, Elvira Domínguez

International Journal on Minority and Group Rights, 10/27/2015, Vol.22(4), pp.550-577 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/15718115-02204006

Toàn văn không sẵn có

7
The Protection of Minorities and Indigenous Peoples in International Law: A Comparative Temporal Analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Protection of Minorities and Indigenous Peoples in International Law: A Comparative Temporal Analysis

Castellino, Joshua

International Journal on Minority and Group Rights, 07/01/2010, Vol.17(3), pp.393-422 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/157181110X512142

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No room at the international table: the importance of designing effective litmus tests for minority protection at home

Castellino, Joshua

Human Rights Quarterly, Feb, 2013, Vol.35(1), p.201-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The MDGs and international human rights law: a view from the perspective of minorities and vulnerable groups

Castellino, Joshua

The International Journal of Human Rights, 01 February 2009, Vol.13(1), p.10-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980802532275

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paradoxes of liberal democracy: Islam, Western Europe, and the Danish cartoon crisis

Castellino, Joshua

Ethnic and Racial Studies, 31 March 2015, p.1-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2015.1015937

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muslim political participation in Europe

Castellino, Joshua

Ethnic and Racial Studies, 25 March 2014, p.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2014.894204

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable development and social inclusion: why a changed approach is central to combating vulnerability.(Special Issue on Positioning Universal Health Coverage in the Post-2015 Development Agenda)

Castellino, Joshua ; Bradshaw, Sarah

Washington International Law Journal, 2015, Vol.24(3), p.459(36) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1066-8632

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International legal responses to uprisings in the Middle East

Castellino, Joshua

City, 04 March 2014, Vol.18(2), p.167-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-4813 ; E-ISSN: 1470-3629 ; DOI: 10.1080/13604813.2014.896650

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2011  (2)
 3. 2012đến2012  (1)
 4. 2013đến2014  (5)
 5. Sau 2014  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (12)
 2. Italian  (1)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Castellino, Joshua
 2. Castellino, J.
 3. Bradshaw, Sarah
 4. Redondo, Elvira Domínguez
 5. Redondo, E.D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...