skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Castellani, Ilaria xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preface: Special issue on Trends in Concurrency Theory (selected invited contributions from the workshops TRENDS 2014 and 2015)

Castellani, Ilaria ; Reza Mousavi, Mohammad; Castellani, Ilaria (Editor)

Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming, 2017, Vol.87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2352-2208 ; DOI: 10.1016/j.jlamp.2017.01.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secure Multiparty Sessions with Topics

Castellani, Ilaria ; Dezani-Ciancaglini, Mariangiola ; De'Liguoro, Ugo; Castellani, Ilaria (Editor)

EPTCS, 2016, Vol.211, p.12

DOI: 10.4204/EPTCS.211.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-Adaptation and Secure Information Flow in Multiparty Structured Communications: A Unified Perspective

Castellani, Ilaria ; Dezani-Ciancaglini, Mariangiola ; Perez, Jorge A; Castellani, Ilaria (Editor)

Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science, 29 July 2014, Vol.162, pp.9-18

DOI: 10.4204/EPTCS.162.2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fine-grained and coarse-grained reactive noninterference

Attar, Pejman ; Castellani, Ilaria; Castellani, Ilaria (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2014, Vol.8358, p.21 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-05119-2_10

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-adaptation and secure information flow in multiparty communications

Castellani, Ilaria ; Dezani-Ciancaglini, Mariangiola ; Perez, Jorge A; Castellani, Ilaria (Editor)

Formal Aspects of Computing, 2016, Vol.28(4), p.28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0934-5043 ; E-ISSN: 1433-299X ; DOI: 10.1007/s00165-016-0381-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Flow Safety in Multiparty Sessions

Capecchi, Sara ; Castellani, Ilaria ; Dezani-Ciancaglini, Mariangiola; Castellani, Ilaria (Editor)

Mathematical Structures in Computer Science, 07 December 2016, Vol.26(8), pp.1352-1394 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-1295 ; E-ISSN: 1469-8072 ; DOI: 10.1017/S0960129514000619

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Typing access control and secure information flow in sessions

Capecchi, Sara ; Castellani, Ilaria ; Dezani-Ciancaglini, Mariangiola; Castellani, Ilaria (Editor)

Journal of Information and Computation, 2014, Vol.238, pp.68-105 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.ic.2014.07.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combining behavioural types with security analysis

Bartoletti, Massimo ; Castellani, Ilaria ; Deniélou, Pierre-Malo ; Dezani-Ciancaglini, Mariangiola ; Ghilezan, Silvia ; Pantovic, Jovanka ; Pérez, Jorge A ; Thiemann, Peter ; Toninho, Bernardo ; Torres Vieira, Hugo; Castellani, Ilaria (Editor)

Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming, 2015, p.18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2352-2208 ; DOI: 10.1016/j.jlamp.2015.09.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concurrent Reversible Sessions

Castellani, Ilaria ; Dezani-Ciancaglini, Mariangiola ; Giannini, Paola; Castellani, Ilaria (Editor)

Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs), Vol.85, pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.4230/LIPIcs.CONCUR.2017.30

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Session Types for Access and Information Flow Control

Capecchi, Sara ; Castellani, Ilaria ; Dezani-Ciancaglini, Mariangiola ; Rezk, Tamara; Castellani, Ilaria (Editor)

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

State-oriented noninterference for CCS

Castellani, Ilaria; Castellani, Ilaria (Editor)

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Event structure semantics for multiparty sessions

Castellani, Ilaria ; Dezani-Ciancaglini, Mariangiola ; Giannini, Paola; Castellani, Ilaria (Editor)

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiparty Reactive Sessions

Cano, Mauricio ; Castellani, Ilaria ; Di Giusto, Cinzia · ; Pérez, Jorge A; Castellani, Ilaria (Editor)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2010  (1)
  2. 2010đến2013  (1)
  3. 2014đến2014  (3)
  4. 2015đến2016  (4)
  5. Sau 2016  (3)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...