skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Chủ đề: Languages & Literatures xóa Chủ đề: Business -- Industry -- Industrial sectors xóa Tác giả/ người sáng tác: Casillas, Dolores Inés xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sounds of Surveillance: U.S. Spanish-Language Radio Patrols La Migra

Casillas, Dolores

American Quarterly, Sep 2011, Vol.63(3), pp.807-829,857 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030678 ; E-ISSN: 10806490

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. OneFile (GALE)  (1)
  2. Arts & Humanities Full Text  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...