skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Chủ đề: Internet xóa Tác giả/ người sáng tác: Carter, Lemuria xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Cross-Cultural Comparison of Electronic Government Adoption in Spain and the USA

Rufín, Ramón ; Bélanger, France ; Molina, Cayetano ; Carter, Lemuria ; Figueroa, Juan

International Journal of Electronic Government Research (IJEGR), 2014, Vol.10(2), pp.43-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1548-3886 ; DOI: 10.4018/ijegr.2014040104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet Voting Usefulness: An Empirical Analysis of Trust, Convenience and Accessibility

Carter, Lemuria ; Campbell, Ronald

Journal of Organizational and End User Computing (JOEUC), 2012, Vol.24(3), pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1546-2234 ; DOI: 10.4018/joeuc.2012070101

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-Government Utilization: Understanding the Impact of Reputation and Risk

Carter, Lemuria ; Schaupp, Ludwig ; Hobbs, Jeffrey ; Campbell, Ronald

International Journal of Electronic Government Research (IJEGR), 2012, Vol.8(1), pp.83-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1548-3886 ; DOI: 10.4018/jegr.2012010105

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relating Acceptance and Optimism to E-File Adoption

Carter, Lemuria ; Schaupp, Ludwig

International Journal of Electronic Government Research (IJEGR), 2009, Vol.5(3), pp.62-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1548-3886 ; DOI: 10.4018/jegr.2009070105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trust and risk in e-government adoption

Bélanger, France ; Carter, Lemuria

Journal of Strategic Information Systems, 2008, Vol.17(2), pp.165-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-8687 ; E-ISSN: 1873-1198 ; DOI: 10.1016/j.jsis.2007.12.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Carter, L.
  2. Carter, Lemuria
  3. Campbell, Ronald
  4. Belanger, F
  5. Belanger, France

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...