skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Carsin, H xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Place du pyocyanique dans l'infection des brûlés.
Role of Pseudomonas aeruginosa in infection in burn patients

Guilbaud, J ; Dhennin, C ; Carsin, H

Presse medicale (Paris, France : 1983), 29 March 1984, Vol.13(13), pp.825-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0755-4982 ; PMID: 6231605 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Guilbaud, J
  2. Dhennin, C
  3. Carsin, H

theo chủ đề:

  1. Burns
  2. Pseudomonas Infections

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...