skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa Tác giả/ người sáng tác: Carrizo Moreno, Dante xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atributos contextuales influyentes en el proceso de educción de requisitos: una exhaustiva revisión de literatura

Carrizo Moreno, Dante

Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, 01 April 2015, Vol.23(2), pp.208-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0718-3305 ; E-ISSN: 0718-1337 ; DOI: 10.4067/S0718-33052015000200006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparación de efectividad de las técnicas de educción de requisitos software: visión novel y experta

Carrizo Moreno, Dante

Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, 01 December 2012, Vol.20(3), pp.386-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0718-3305 ; E-ISSN: 0718-1337 ; DOI: 10.4067/S0718-33052012000300013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uso de amenazas a la validez para replicar experimentos en captura de requisitos software

Carrizo-Moreno, Dante ; Dieste-Tubio, Óscar ; López-Fernández, Marta

Ingeniería y Universidad, 01 June 2013, Vol.17(1), pp.59-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0123-2126

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...