skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Computer Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Carreira, Micael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of in-air hand gestures interaction for older people

Carreira, Micael ; Ting, Karine ; Csobanka, Petra ; Gonçalves, Daniel

Universal Access in the Information Society, 2017, Vol.16(3), pp.561-580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-5289 ; E-ISSN: 1615-5297 ; DOI: 10.1007/s10209-016-0483-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing a Multimodal Interface for the Elderly

Rodrigues, Élvio ; Carreira, Micael ; Gonçalves, Daniel

Procedia Computer Science, 2014, Vol.27, pp.359-368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; E-ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2014.02.040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Carreira, Micael
  2. Gonçalves, D.
  3. Carreira, M.
  4. Gonçalves, Daniel
  5. Ting, Karine Lan Hing

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...