skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa Tác giả/ người sáng tác: Carrascal, Edwin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toenail selenium levels and gastric cancer risk in Cali, Colombia

Koriyama, Chihaya ; Campos, Francia I. ; Yamamoto, Megumi ; Serra, Mauricio ; Carrasquilla, Gabriel ; Carrascal, Edwin ; Akiba, Suminori

The Journal of Toxicological Sciences, 2008, Vol.33(2), pp.227-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0388-1350 ; DOI: 10.2131/jts.33.227

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Carrasquilla, G.
  2. Koriyama, C.
  3. Yamamoto, M.
  4. Campos, Francia I
  5. I. Campos, Francia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...