skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mental Health xóa Tác giả/ người sáng tác: Carpenter, Mick xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Third Wave, Not a Third Way? New Labour, Human Rights and Mental Health in Historical Context

Carpenter, Mick

Social Policy and Society, 2009, Vol.8(2), pp.215-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-7464 ; E-ISSN: 1475-3073 ; DOI: 10.1017/S1474746408004740

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Carpenter, Mick

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...