skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Children xóa Tác giả/ người sáng tác: Carpenter, Malinda xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Young Children Create Iconic Gestures to Inform Others

Behne, Tanya ; Carpenter, Malinda ; Tomasello, Michael

Developmental Psychology, August 2014, Vol.50(8), p.2049 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1649 ; E-ISSN: 1939-0599 ; DOI: 10.1037/a0037224

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Young Children Help Others to Achieve Their Social Goals

Beier, Jonathan S ; Over, Harriet ; Carpenter, Malinda

Developmental Psychology, March 2014, Vol.50(3), p.934 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1649 ; E-ISSN: 1939-0599 ; DOI: 10.1037/a0033886

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children Draw More Affiliative Pictures Following Priming with Third-Party Ostracism

Song, Ruiting ; Over, Harriet ; Carpenter, Malinda

Developmental Psychology, June 2015, Vol.51(6), p.831 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1649 ; E-ISSN: 1939-0599 ; DOI: 10.1037/a0039176

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infants Communicate in Order to Be Understood

Grosse, Gerlind ; Behne, Tanya ; Carpenter, Malinda ; Tomasello, Michael

Developmental Psychology, November 2010, Vol.46(6), p.1710 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1649 ; E-ISSN: 1939-0599 ; DOI: 10.1037/a0020727

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children Selectively Trust Individuals Who Have Imitated Them

Over, Harriet ; Carpenter, Malinda ; Spears, Russell ; Gattis, Merideth

Social Development, May 2013, Vol.22(2), p.215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0961-205X ; E-ISSN: 1467-9507 ; DOI: 10.1111/sode.12020

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Young Children's Understanding of Cultural Common Ground

Liebal, Kristin ; Carpenter, Malinda ; Tomasello, Michael

British Journal of Developmental Psychology, March 2013, Vol.31(1), p.88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-510X ; DOI: 10.1111/j.2044-835X.2012.02080.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role Reversal Imitation and Language in Typically Developing Infants and Children with Autism

Carpenter, Malinda ; Tomasello, Michael ; Striano, Tricia

Infancy, 2005, Vol.8(3), p.253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1525-0008 ; E-ISSN: 1532-7078 ; DOI: 10.1207/s15327078in0803_4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Carpenter, M.
  2. Carpenter, Malinda
  3. Tomasello, M
  4. Tomasello, Michael
  5. Over, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...