skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Carolin Koerner xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Integral Foam Molding of Light Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integral Foam Molding of Light Metals

Carolin Koerner.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24160

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integral Foam Molding of Light Metals

Carolin Koerner

H Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

3
Integral Foam Molding of Light Metals: Technology, Foam Physics and Foam Simulation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integral Foam Molding of Light Metals: Technology, Foam Physics and Foam Simulation

Koerner, Carolin; Koerner, Carolin (Editor)

Engineering Materials

ISBN: 9783540688389 ; ISBN: 3540688382 ; E-ISBN: 9783540688396 ; E-ISBN: 3540688390 ; DOI: 10.1007/978-3-540-68839-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Carolin Koerner
  2. Koerner, Carolin
  3. Koerner, Celide Barnes.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...