skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mental Health xóa Tác giả/ người sáng tác: Carnochan, Sarah xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Achieving Exits to Permanency for Children in Long Term Care

Carnochan, Sarah ; Lee, Chris ; Austin, Michaelj.

Journal of Evidence-Based Social Work, 01 May 2013, Vol.10(3), p.220-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1543-3714 ; E-ISSN: 1543-3722 ; DOI: 10.1080/15433714.2013.788952

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Achieving Timely Reunification

Carnochan, Sarah ; Lee, Chris ; Austin, Michaelj.

Journal of Evidence-Based Social Work, 01 May 2013, Vol.10(3), p.179-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1543-3714 ; E-ISSN: 1543-3722 ; DOI: 10.1080/15433714.2013.788948

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lee, C.
  2. Carnochan, S.
  3. Carnochan, Sarah
  4. Austin, M.J.
  5. Lee, Chris

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...