skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Daidalos xóa Tất cả các phiên bản Carneiro, Gustavo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of mobility and qos in 4g scenarios

Jesus, Vitor ; Sargento, Susana ; Almeida, Miguel ; Corujo, Daniel ; Aguiar, Rui ; Gozdecki, Janusz ; Carneiro, Gustavo ; Banchs, Albert ; Yáñez-Mingot, Pablo

Proceedings of the 3rd ACM workshop on qos and security for wireless and mobile networks, 22 October 2007, pp.47-54

ISBN: 9781595938060 ; ISBN: 1595938060 ; DOI: 10.1145/1298239.1298249

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ACM Digital Library  (1)
  2. KESLI (ACM Digital Library)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gozdecki, Janusz
  2. Corujo, Daniel
  3. Carneiro, G.
  4. Sargento, S.
  5. Godzecki, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...