skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Carlson, Dawn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A two-study examination of work-family conflict, production deviance and gender

Ferguson, Merideth ; Carlson, Dawn ; Hunter, Emily ; Whitten, Dwayne

Journal of Vocational Behavior, Oct 2012, Vol.81(2), p.245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00018791

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Support at work and home: The path to satisfaction through balance

Ferguson, Merideth ; Carlson, Dawn ; Zivnuska, Suzanne ; Whitten, Dwayne

Journal of Vocational Behavior, Apr 2012, Vol.80(2), p.299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00018791

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abusive supervision and work-family conflict: The path through emotional labor and burnout

Carlson, Dawn ; Ferguson, Merideth ; Hunter, Emily ; Whitten, Dwayne

Leadership Quarterly, Oct 2012, Vol.23(5), p.849 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10489843 ; E-ISSN: 18733409

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linking team resources to work-family enrichment and satisfaction

Hunter, Emily ; Perry, Sara ; Carlson, Dawn ; Smith, Steven

Journal of Vocational Behavior, Oct 2010, Vol.77(2), p.304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00018791

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work-Family Balance and Supervisor Appraised Citizenship Behavior: The Link of Positive Affect

Carlson, Dawn ; Kacmar, K ; Grzywacz, Joseph ; Tepper, Bennett ; Whitten, Dwayne

Journal of Behavioral and Applied Management, Jan 2013, Vol.14(2), pp.87-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 19300158

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface-Level Actual Similarity Vs. Deep-Level Perceived Similarity: Predicting Leader-Member Exchange Agreement

Kacmar, K ; Harris, Kenneth ; Carlson, Dawn ; Zivnuska, Suzanne

Journal of Behavioral and Applied Management, May 2009, Vol.10(3), pp.315-334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 19300158

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Moral Intensity Dimensions on Ethical Decision-making: Assessing the Relevance of Orientation[dagger]

Carlson, Dawn ; Kacmar, K ; Wadsworth, Lori

Journal of Managerial Issues, Winter 2009, Vol.21(4), pp.534-551,445 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10453695 ; E-ISSN: 23287470

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work-family facilitation: A theoretical explanation and model of primary antecedents and consequences

Wayne, Julie ; Grzywacz, Joseph ; Carlson, Dawn ; Kacmar, K

Human Resource Management Review, Mar 2007, Vol.17(1), p.63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10534822 ; E-ISSN: 18737889

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Carlson, Dawn
  2. Whitten, Dwayne
  3. Kacmar, K
  4. Whitten, D
  5. Carlson, Dawn S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...