skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2007đến2010 xóa Tác giả/ người sáng tác: Molina Masso, Jose Pascual xóa Tác giả/ người sáng tác: Carlos Jerónimo, Javier xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Design of a Model of Human Interaction in Virtual Environments
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design of a Model of Human Interaction in Virtual Environments

Carlos Jerónimo, Javier ; Antonio, Angélica de ; Méndez, Gonzalo ; Ramírez, Jaime; Lopez Jaquero, Victor (Editor) ; Montero Simarro, Francisco (Editor) ; Molina Masso, Jose Pascual (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

ISBN: 9781848822054 ; ISBN: 1848822057 ; E-ISBN: 9781848822061 ; E-ISBN: 1848822065 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-206-1_9

Toàn văn sẵn có

2
Design of a Model of Human Interaction in Virtual Environments
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design of a Model of Human Interaction in Virtual Environments

Carlos Jerónimo, Javier ; Antonio, Angélica de ; Méndez, Gonzalo ; Ramírez, Jaime; Lopez Jaquero, Victor (Editor) ; Montero Simarro, Francisco (Editor) ; Molina Masso, Jose Pascual (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

ISBN: 9781848822054 ; ISBN: 1848822057 ; E-ISBN: 9781848822061 ; E-ISBN: 1848822065 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-206-1_9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...