skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Carla Caldeira Takahashi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

GPU accelerated algorithm for Power Iteration Clustering

Gustavo Rodrigues Lacerda Silva ; Rafael Ribeiro de Medeiros ; Brayan Rene Acevedo Jaimes ; Carla Caldeira Takahashi ; Douglas Alexandre Gomes Vieira ; Antonio de Padua Braga; Gustavo Rodrigues Lacerda Silva

DOI: 10.24433/CO.DFD35900-225A-43C1-947E-60701F113786 ; Related DOI: 10.1109/ACCESS.2017.2765380

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rafael Ribeiro de Medeiros
  2. Antonio de Padua Braga
  3. Douglas Alexandre Gomes Vieira
  4. Gustavo Rodrigues Lacerda Silva
  5. Carla Caldeira Takahashi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...