skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Commerce xóa Tác giả/ người sáng tác: Carew, George xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
To the Kings most excellent majestie, the humble peticion[!] of William Courten Esquire, grandchild and Heyre of Sr. William Courten deceased, and George Carew Esquire administrator of the goods and chattells of Sr. William Courten, on the behalf of themselves, and severall others, your Majesties good subjects of England
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. England and Wales. Sovereign
  2. Carew, George
  3. Courten, William

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...