skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Nhan đề tạp chí: Plos One xóa Năm xuất bản: 2012đến2013 xóa Tác giả/ người sáng tác: Carbone, Alessandra xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein Fragments: Functional and Structural Roles of Their Coevolution Networks.(Research Article)

Dib, Linda ; Carbone, Alessandra

PLoS ONE, Nov 5, 2012, Vol.7(11), p.e48124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0048124

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dib, Linda
  2. Carbone, Alessandra
  3. Carbone, A
  4. Promponas, Vasilis J.
  5. Dib, L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...