skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Caputo, Jean-Guy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear waves in networks: a simple approach using the sine--Gordon equation

Caputo, Jean-Guy ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 26, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevE.90.022912

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wave dynamics on networks: Method and application to the sine-Gordon equation

Dutykh, Denys ; Caputo, Jean-Guy

Applied Numerical Mathematics, September 2018, Vol.131, pp.54-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-9274 ; E-ISSN: 1873-5460 ; DOI: 10.1016/j.apnum.2018.03.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wave dynamics on networks: method and application to the sine-Gordon equation

Dutykh, Denys ; Caputo, Jean-Guy; Caputo, Jean-Guy (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 6, 2018

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wave dynamics on networks: method and application to the sine-Gordon equation

Dutykh, Denys ; Caputo, Jean-Guy

Arxiv ID: 1506.02405

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coupling Conditions for Water Waves at Forks

Caputo, Jean-Guy ; Dutykh, Denys ; Gleyse, Bernard

Arxiv ID: 1509.09082

Toàn văn sẵn có

6
Coupling Conditions for Water Waves at Forks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coupling Conditions for Water Waves at Forks

Caputo, Jean-Guy ; Dutykh, Denys ; Gleyse, Bernard

Symmetry, 3/2019, Vol.11(3), p.434 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2073-8994 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/sym11030434

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coupling Conditions for Water Waves at Forks

Caputo, Jean-Guy ; Dutykh, Denys ; Gleyse, Bernard; Gleyse, Bernard (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 9, 2019

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wave dynamics on networks: method and application to the sine-Gordon equation

Dutykh, Denys ; Caputo, Jean-Guy; Dutykh, Denys (Editor)

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coupling Conditions for Water Waves at Forks

Caputo, Jean-Guy ; Dutykh, Denys ; Gleyse, Bernard; Dutykh, Denys (Editor)

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coupling conditions for the nonlinear shallow water equations in forks

Caputo, Jean-Guy ; Dutykh, Denys ; Gleyse, Bernard; Dutykh, Denys (Editor)

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wave dynamics on networks: method and application to the sine-Gordon equation

Dutykh, Denys ; Caputo, Jean-Guy

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete sine-Gordon dynamics on networks

Dutykh, Denys ; Caputo, Jean-Guy

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coupling conditions for the shallow water equations on a network

Caputo, Jean-Guy ; Dutykh, Denys ; Gleyse, Bernard

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Caputo, Jean-Guy
  2. Dutykh, Denys
  3. Gleyse, Bernard
  4. Dutykh, D.
  5. Caputo, J.-G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...