skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Lead xóa Tác giả/ người sáng tác: WANG xóa Tác giả/ người sáng tác: Cao, Weipeng xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of heavy metal speciation in branch sediments of Poyang Lake

Luo, Mingbiao ; LI, Jianqiang ; Cao, Weipeng ; Wang, Maolan

Journal of Environmental Sciences, 2008, Vol.20(2), pp.161-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)60025-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, Jianqiang
  2. Luo, Mingbiao
  3. LUO, M.
  4. Wang, Maolan
  5. WANG

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...