skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Tác giả/ người sáng tác: Cao, Jian-Nong xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimal Relay Assignment and Power Allocation for Cooperative Communications

Xie, Kun ; Cao, Jian-Nong ; Wen, Ji-Gang

Journal of Computer Science and Technology, Mar 2013, pp.343-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10009000 ; E-ISSN: 18604749 ; DOI: 10.1007/s11390-013-1335-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SR-MAC: A Low Latency MAC Protocol for Multi-Packet Transmissions in Wireless Sensor Networks

Tang, Hong-Wei ; Cao, Jian-Nong ; Liu, Xue-Feng ; Sun, Cai-Xia

Journal of Computer Science and Technology, Mar 2013, pp.329-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10009000 ; E-ISSN: 18604749 ; DOI: 10.1007/s11390-013-1334-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...