skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Calvey, Dave xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Travers, Max ; Calvey, Dave

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Calvey, Dave ; Travers, Max

DOI: 10.5449/idslu-001104012

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (1)
  2. Tài nguyên văn bản  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

  1. German  (1)
  2. English  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Calvey, Dave
  2. Travers, Max

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...