skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Computer Science xóa Năm xuất bản: 2002đến2004 xóa Tác giả/ người sáng tác: Calvert, Philip xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective Financial Planning for Library and Information Services (2nd ed.)

Calvert, Philip;

The Electronic Library, 01 December 2003, Vol.21(6), pp.614-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470310509207

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Calvert, Philip
  2. Calvert, P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...