skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Tác giả/ người sáng tác: Calvert, Philip xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Markets for Electronic Books: Emerging Markets for Books, from Creator to Consumer

Chowdhury, Gobinda G.;

Online Information Review, 01 June 2004, Vol.28(3), pp.241-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520410543724

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Rights Management and Content Development

Calvert, Philip;

Online Information Review, 01 April 2004, Vol.28(2), pp.164-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520410539576

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Calvert, Philip
  2. Calvert, P
  3. Chowdhury, Gobinda
  4. Chowdhury, Gobinda G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...