skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanderdonckt, Jean xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Calvary, G. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A design space for engineering graphical adaptive menus

Bouzit, Sara ; Calvary, Gaëlle ; Chêne, Denis ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 8th ACM SIGCHI Symposium on engineering interactive computing systems, 21 June 2016, pp.239-244

ISBN: 9781450343220 ; ISBN: 1450343228 ; DOI: 10.1145/2933242.2935874

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

ProSPer: modeling the change, driving the persuasion

Fenicio, Alessandro ; Calvary, Gaëlle ; Laurillau, Yann ; Vanderdonckt, Jean

Actes de la 28ième conference francophone sur l'Interaction Homme-Machine, 25 October 2016, pp.59-69

ISBN: 9781450342438 ; ISBN: 1450342434 ; DOI: 10.1145/3004107.3004129

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of two Adaptive Menus Superimposed on Hierarchical Unfolding Menus

Bouzit, Sarah ; Chêne, Denis ; Calvary, Gaëlle ; Vanderdonckt, Jean; Blanch, Renaud (Editor)

The 30th British Human Computer Interaction Conference (British HCI), 2016, p.12

DOI: 10.14236/ewic/HCI2016.26

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interface eXtensible Markup Language SIG

Calvary, Gaëlle ; Wasseige, Olivier de ; Faure, David ; Vanderdonckt, Jean; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6949(Part IV), pp.693-695 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3_119

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanderdonckt, Jean
  2. Calvary, G.
  3. Vanderdonckt, J.
  4. Calvary, Gaëlle
  5. Chêne, Denis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...