skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Call, Josep xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehension of iconic gestures by chimpanzees and human children

Bohn, Manuel ; Call, Josep ; Tomasello, Michael

Journal of Experimental Child Psychology, February 2016, Vol.142, pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0965 ; E-ISSN: 1096-0457 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2015.09.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehension of iconic gestures by chimpanzees and human children

Bohn, Manuel ; Call, Josep ; Tomasello, Michael

Journal of Experimental Child Psychology, Feb, 2016, Vol.142, p.1(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0965

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Production and Comprehension of Gestures between Orang-Utans (Pongo pygmaeus) in a Referential Communication Game

Richard Moore ; Josep Call ; Michael Tomasello

PLoS ONE, 01 January 2015, Vol.10(6), p.e0129726 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0129726

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The origins of non-human primates' manual gestures

Liebal, Katja ; Call, Josep

Philosophical Transactions of the Royal Society B, 2012, Vol.367(1585), pp.118-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8436 ; E-ISSN: 1471-2970 ; DOI: 10.1098/rstb.2011.0044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thirty years of great ape gestures

Tomasello, Michael ; Call, Josep

Animal Cognition, 2019, Vol.22(4), pp.461-469 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1435-9448 ; E-ISSN: 1435-9456 ; DOI: 10.1007/s10071-018-1167-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do bonobos say NO by shaking their head?

Schneider, Christel ; Call, Josep ; Liebal, Katja

Schneider, Christel and Call, Josep and Liebal, Katja (2010) ‘Do bonobos say NO by shaking their head?’, Primates, 51(3), pp. 199-202 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/s10329-010-0198-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of experimenter-given cues by South African fur seals (Arctocephalus pusillus)

Scheumann, Marina ; Call, Josep

Animal cognition, October 2004, Vol.7(4), pp.224-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1435-9448 ; PMID: 15057598 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Role Do Mothers Play in the Gestural Acquisition of Bonobos (Pan paniscus) and Chimpanzees (Pan troglodytes)?

Schneider, Christel ; Call, Josep ; Liebal, Katja

DOI: 10.1007/s10764-011-9570-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orangutans ( Pongo pygmaeus ) and bonobos ( Pan paniscus ) point to inform a human about the location of a tool

Zimmermann, Felizitas ; Zemke, Franziska ; Call, Josep ; Gómez, Juan

Animal Cognition, 2009, Vol.12(2), pp.347-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1435-9448 ; E-ISSN: 1435-9456 ; DOI: 10.1007/s10071-008-0194-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giving’ and ‘responding’ differences in gestural communication between nonhuman great ape mothers and infants

Schneider, Christel ; Liebal, Katja ; Call, Josep

DOI: 10.1002/dev.21495

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The early ontogeny of human–dog communication

Riedel, Julia ; Schumann, Katrin ; Kaminski, Juliane ; Call, Josep ; Tomasello, Michael

Animal Behaviour, 2008, Vol.75(3), pp.1003-1014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/j.anbehav.2007.08.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differences in the Cognitive Skills of Bonobos and Chimpanzees (Cognitive Skills of Panins)

Herrmann, Esther ; Hare, Brian ; Call, Josep ; Tomasello, Michael; Emery, Nathan Jon (Editor)

PLoS ONE, 2010, Vol.5(8), p.e12438 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0012438

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chimpanzee social cognition

Call, Josep

Trends in Cognitive Sciences, 2001, Vol.5(9), pp.388-393 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-6613 ; E-ISSN: 1879-307X ; DOI: 10.1016/S1364-6613(00)01728-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Body orientation and face orientation: two factors controlling apes’ begging behavior from humans

Kaminski, Juliane ; Call, Josep ; Tomasello, Michael

Animal Cognition, 2004, Vol.7(4), pp.216-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1435-9448 ; E-ISSN: 1435-9456 ; DOI: 10.1007/s10071-004-0214-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory of Mind in Animals

Call, Josep

Encyclopedia of the Sciences of Learning

ISBN: 978-1-4419-1428-6

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monkeys fail to reciprocate in an exchange task

Pelé, Marie ; Thierry, Bernard ; Call, Josep ; Dufour, Valérie

Animal Cognition, 2010, Vol.13(5), pp.745-751 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1435-9448 ; E-ISSN: 1435-9456 ; DOI: 10.1007/s10071-010-0325-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of humans in the cognitive development of apes revisited

Tomasello, Michael ; Call, Josep

Animal Cognition, 2004, Vol.7(4), pp.213-215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1435-9448 ; E-ISSN: 1435-9456 ; DOI: 10.1007/s10071-004-0227-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of experimenter-given cues by South African fur seals ( Arctocephalus pusillus )

Scheumann, Marina ; Call, Josep

Animal Cognition, 2004, Vol.7(4), pp.224-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1435-9448 ; E-ISSN: 1435-9456 ; DOI: 10.1007/s10071-004-0216-0

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human ostensive signals do not enhance gaze following in chimpanzees, but do enhance object-oriented attention

Kano, Fumihiro ; Moore, Richard ; Krupenye, Christopher ; Hirata, Satoshi ; Tomonaga, Masaki ; Call, Josep

Animal Cognition, 2018, Vol.21(5), pp.715-728 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1435-9448 ; E-ISSN: 1435-9456 ; DOI: 10.1007/s10071-018-1205-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The domestication hypothesis for dogs' skills with human communication: a response to Udell et al. (2008) and Wynne et al. (2008)

Hare, Brian ; Rosati, Alexandra ; Kaminski, Juliane ; Bräuer, Juliane ; Call, Josep ; Tomasello, Michael

Animal Behaviour, February 2010, Vol.79(2), pp.e1-e6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/j.anbehav.2009.06.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (46)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (8)
 2. 2006đến2008  (7)
 3. 2009đến2011  (12)
 4. 2012đến2016  (13)
 5. Sau 2016  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (47)
 2. Japanese  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Call, Josep
 2. Call, J.
 3. Tomasello, Michael
 4. Tomasello, M
 5. Kaminski, Juliane

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...