skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Performing Operations xóa Tác giả/ người sáng tác: Han Xiaotao xóa Tác giả/ người sáng tác: Cai Hong xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种金属管件的电磁成形装置及方法
Electromagnetic forming device and method of metal pipe

LI Liang ; Cai Hong ; Cao Quanliang ; Han Xiaotao ; Zhang Xiao ; Xiao Hanchen ; LI Xiaoxiang

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种金属管件的电磁成形装置
Metal pipe fittings's electromagnetic forming device

LI Liang ; Cai Hong ; Cao Quanliang ; Han Xiaotao ; Zhang Xiao ; Xiao Hanchen ; LI Xiaoxiang

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...