skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Tác giả/ người sáng tác: Cafaggi, Fabrizio xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Conceptual and Constitutional Challenge of Transnational Private Regulation

Scott, Colin ; Cafaggi, Fabrizio ; Senden, Linda

Journal of Law and Society, 1 March 2011, Vol.38(1), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263323X ; E-ISSN: 14676478

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Foundations of Transnational Private Regulation

Cafaggi, Fabrizio

Journal of Law and Society, 1 March 2011, Vol.38(1), pp.20-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263323X ; E-ISSN: 14676478

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...