skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Automotive Engineering xóa Tác giả/ người sáng tác: Cañibano Álvarez, E xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Development of Mathematical Models for an Electric Vehicle With 4 In-Wheel Electric Motors
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of Mathematical Models for an Electric Vehicle With 4 In-Wheel Electric Motors

Cañibano Álvarez, E ; González Hernández, M. I ; de Prada Martín, L ; Romo García, J ; Gutiérrez Diez, J ; Merino Senovilla, J. C; Meyer, Gereon (Editor) ; Valldorf, Jürgen (Editor)

VDI-Buch, Advanced Microsystems for Automotive Applications 2011: Smart Systems for Electric, Safe and Networked Mobility, pp.13-21

ISBN: 9783642213809 ; ISBN: 3642213804 ; E-ISBN: 9783642213816 ; E-ISBN: 3642213812 ; DOI: 10.1007/978-3-642-21381-6_2

Toàn văn sẵn có

2
Monitoring and Testing of an Electric Vehicle With 2 In-Wheel Motors: Variable Dynamic Behaviour and Control
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring and Testing of an Electric Vehicle With 2 In-Wheel Motors: Variable Dynamic Behaviour and Control

Cañibano Álvarez, E ; González Hernández, M. I ; de Prada Martín, L ; Romo García, J ; Gutiérrez Diez, J ; Merino Senovilla, J. C; Meyer, Gereon (Editor) ; Valldorf, Jürgen (Editor)

VDI-Buch, Advanced Microsystems for Automotive Applications 2011: Smart Systems for Electric, Safe and Networked Mobility, pp.23-32

ISBN: 9783642213809 ; ISBN: 3642213804 ; E-ISBN: 9783642213816 ; E-ISBN: 3642213812 ; DOI: 10.1007/978-3-642-21381-6_3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Merino Senovilla, J. C
  2. González Hernández, M. I
  3. Gutiérrez Diez, J
  4. Romo García, J
  5. de Prada Martín, L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...