skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Chủ đề: Testing xóa Tác giả/ người sáng tác: CHA, Young Hurck xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

테마경로 생성 장치 및 방법
APPARATUS AND METHOD FOR GENERATING THEMA ROUTE

Kim, Jong Gon ; CHA, Young Hurck ; Moon, Joo Sung

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

내비게이션 장치 및 그 추천 정보 제공 방법
NAVIGATION DEVICE AND RECOMMENDED INFORMATION PROVIDING METHOD THEREOF

Kim, Jong Gon ; CHA, Young Hurck ; Moon, Joo Sung

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

스마트 기기의 미러링을 통한 내비게이션 지도 내 콘텐츠 표출 방법
Contents displaying method wjithin navigation map through mirroring of smart devices

CHA, Young Hurck

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

사용자 컨텐츠 기반의 테마경로 생성 장치 및 방법
APPARATUS FOR GENERATING THEMA ROUTE BASED ON USER'S CONTENTS

Kim, Jong Gon ; CHA, Young Hurck

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

유고영향권을 고려한 경로 안내 장치, 시스템 및 방법
APPARATUS SYSTEM AND METHOD FOR GUIDING ROUTE BASED ON INFLUENCE OF ACCIDENT

CHA, Young Hurck

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

부가정보를 이용한 경로안내 장치 및 방법
APPARATUS AND METHOD FOR ROUTE GUIDANCE USING ADDITIONAL INFORMATION

CHA, Young Hurck

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR CONTROLLING NAVIGATION APPARATUS

CHA, Young Hurck

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

경로 안내 방법 및 그 장치
Navigating Method and Appratus

Bae, Jun Hyung ; CHA, Young Hurck

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR PROVIDING ROUTE AND APPARATUS THEREOF

CHA, Young Hurck

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MRTHOD FOR PROVIDING INFORMATION FOR COURSE GUIDING

CHA, Young Hurck

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

음악 앱 실행 정보를 이용한 경로 추천 장치 및 방법
APPARATUS AND METHOD FOR RECOMMENDING A ROUTE USING EXECUTION INFORMATION OF MUSIC APP

Kim, Jong Gon ; CHA, Young Hurck ; Moon, Joo Sung

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

차량 경로 제공 장치
APPARATUS FOR PROVIDING ROUTE FOR VEHICLE

CHA, Young Hurck

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. CHA, Young Hurck
  2. Kim, Jong Gon
  3. Moon, Joo Sung
  4. Bae, Jun Hyung

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...