skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Chủ đề: Business Ethics xóa Cơ sở dữ liệu: Arts & Humanities Full Text xóa Tác giả/ người sáng tác: Byrne, Edmund xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Drones to Kill Civilians: Is it Ethical?

Byrne, Edmund

Journal of Business Ethics, Jan 2018, pp.81-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01674544 ; E-ISSN: 15730697 ; DOI: 10.1007/s10551-015-2950-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Enforceable Bans on Illicit Businesses: From Moral Relativism to Human Rights

Byrne, Edmund

Journal of Business Ethics, Jan 2014, Vol.119(1), pp.119-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01674544 ; E-ISSN: 15730697 ; DOI: 10.1007/s10551-013-1619-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The two-tiered ethics of EDP

Byrne, Edmund

Journal of Business Ethics, 1995, Vol.14(1), pp.53-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/BF00873736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Byrne, Edmund F
  2. Byrne, Edmund
  3. Byrne, Ef
  4. Edmund F. Byrne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...