skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Chủ đề: International Relations; International Relations xóa Tác giả/ người sáng tác: Byman, Daniel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pyongyang's Survival Strategy: Tools of Authoritarian Control in North Korea

Byman, Daniel ; Lind, Jennifer

International Security, 2010, Vol.35(1), pp.44-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-2889 ; E-ISSN: 1531-4804 ; DOI: 10.1162/ISEC_a_00002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to handle Hamas: the perils of ignoring Gaza's leadership

Byman, Daniel

Foreign Affairs, Sept-Oct, 2010, Vol.89(5), p.45

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...